Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

In overeenstemming met de Spaanse Wet van Diensten van de Informatiemaatschappij (LSSI) gepubliceerd in het Official State Bulletin (BOE) op 12 juli 2002, wordt de volgende gepubliceerd:

 1. Identificerende gegevens

  De dienstverlener van de website is Camalize SL (voortaan "Camaloon") met intracommunautaire NIF ESB65660656 met statutaire zetel in carrer Àlaba 61, 5-2, 08005 Barcelona, Spanje. Geregistreerd in het handelsregister van Barcelona: Volume 42856, Vel 96, Blad B 415963.

 2. Beschrijving van de dienst

  Camaloon biedt een reeks internetdiensten aan zijn gebruikers en klanten. Een van deze diensten is het aanbieden van gepersonaliseerde artikels zoals buttons, magneten, stickers, decoratief vinyl, skins, T-shirts en spiegels. De gebruikers van de internetsite van Camaloon kunnen producten aankopen voor eigen gebruik of aan derden verkopen.

 3. Gebruik van de website en dienst van Camaloon

  1. Minimumleeftijd

   Men moet ouder zijn dan 18 om geregistreerd gebruiker van de internetsite van Camaloon te zijn.

  2. Gebruikslicentie van de website en dienst van Camaloon.

   Camaloon biedt een beperkte en intrekbare licentie aan om toegang te krijgen tot zijn website en gebruik te maken van zijn diensten in overeenstemming met zijn Algemene gebruiksvoorwaarden. Deze licentie bevat niet het recht om informatie van de website te verzamelen of te gebruiken voor door Camaloon verboden doeleinden, om te concurreren met Camaloon, om afbeeldingen te maken op basis van de inhoud van Camaloon of om een kopie van de website op te slaan.

 4. Algemene regels

  1. 4.1 Verboden gebruik

   Je mag geen schade proberen toe te brengen aan de website of dienst van Camaloon. Bijvoorbeeld, en zonder volledig te zijn, mag je niet:

   1. De dienst van Camaloon hinderen met behulp van een virus of andere schadelijke programma's om schade aan om het even welke software of hardware toe te brengen.

    Op de website van Camaloon gebruikte technologie wijzigen of er versies van aanmaken.

    Om het even welke soort script, robot of technologie gebruiken om toezicht te houden op de website van Camaloon.

    E-mails of andere informatie verzamelen via de dienst van Camaloon

    Je voordoen als een andere persoon of instelling.

  2. Privacy en gegevensbescherming

   Bij Camaloon hechten we veel belang aan veiligheid en de garantie op vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten. We verbinden ons ertoe je de beste dienst en de beste online ervaring te geven.

   Op het ogenblik dat de klant een bestelling plaatst via onze veiliger server, worden zijn persoonlijke gegevens, woongegevens en de gegevens over zijn aankopen en betaalwijzen in een dossier van onze databank geplaatst om de bestelling af te kunnen handelen. In geen enkel geval worden persoonsgegevens door Camaloon overgedragen of verkocht.

   Wet Data-Bescherming

   In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de beveiliging van gegevens van persoonlijke aard melden we je dat:

   1. De verantwoordelijke voor dit dossier Camalize SL is met NIF ESB65660656 en statutaire zetel in de c/Àlaba, 61. 3º, 08005 Barcelona, Spanje.

   2. Camalize SL verzekert de vertrouwelijkheid van alle gegevens die ze van haar klanten heeft verkregen. Naast de door de wetgeving bepaalde minima, worden de gegevens zo veilig verzameld en behandeld dat verlies of misbruik van de gegevens worden vermeden.

   3. In overeenstemming met de geldende wetgeving, hebben alle klanten van Camaloon het recht om toegang te krijgen tot hun gegevens en deze te corrigeren of annuleren of er zich tegen te verzetten. Bovendien kan de klant op elk moment te kennen geven dat hij GEEN enkele soort reclame wenst te ontvangen. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen de klanten zich via de post richten tot het adres: Camaloon – Dep. Atención al Cliente c/Àlaba, 61. 5-2, 08005 Barcelona, Spanje met daarbij een kopie van de identiteitskaart, of een e-mail sturen naar

   Om zijn diensten beter te kunnen uitvoeren, is Camalize SL zich verplicht om bepaalde gegevens van zijn klanten te verstrekken (naam, adres, telefoonnummer enz.) aan deze bedrijven die een bijdrage leveren aan de dienstverlening (transporteurs enz.). In alle gevallen zijn de verstrekte gegevens de strikt noodzakelijke gegevens voor de concrete uit te voeren activiteit.

  3. Aankoopvoorwaarden

   Bij Camaloon hechten we veel belang aan veiligheid en de garantie op vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten. We verbinden ons ertoe je de beste dienst en de beste online ervaring te geven.

   1. Verkoopsysteem

    Om tot een aankoop over te gaan, moet je ons je bestelling via het ons daartoe voorziene aankoopproces op het internet sturen. Gelieve de gids over hoe kopen nauwgezet te volgen.

   2. Toegepaste belasting

    De prijzen van de producten op de website van Camaloon onder de categorie "Custom" producten zijn exclusief btw. Deze belasting op de toegevoegde waarde (btw) evenals de prijs van het transport worden tijdens het aankoopproces gespecificeerd op de betaalpagina van de website van Camaloon. De prijzen van de producten onder de categorie "Artists" zijn al inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (btw) en bij de finale prijsopgave op de betaalpagina kan je de berekening van de transportkosten en de btw zien. In elk geval vermeldt de betaalpagina van Camaloon steeds gedetailleerd de geheven belastingen voordat je de aankoop accepteert.

    De fiscale wetgeving is van toepassing in overeenstemming met het land van bestemming van het goed en de fiscale aard en woonplaats van de klant. Als je vragen hebt over de vrijstelling van btw, neem dan rechtstreeks contact op via info@camaloon.com

   3. Betaalmethode

    Bij het plaatsen van de bestelling dient de klant het bedrag te betalen met een kredietkaart of via een bankoverschrijving. Alleen op deze manier wordt tot de productie overgegaan. In specifieke gevallen en om mogelijke fraude te vermijden, houdt Camaloon zich het recht voor om de klanten te verzoeken om een specifieke betaalmethode.

   4. Verzendmethode, kosten, en tijd

    Camaloon stuurt zijn bestellingen naar klanten die wonen op het Iberisch schiereiland, de Balearen, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla via diverse transportbedrijven. De prijs van verzending wordt automatisch berekend op het moment dat een offerte wordt gevraagd of bij het plaatsen van een bestelling, en wordt berekend op basis van het gewicht en de bestemming van de bestelling. Raadpleeg onze pagina met verzendingsinformatie voor meer informatie over de levertermijn per land.

    De levertermijnen verschillen in functie van de bestelde hoeveelheid en het land van bestemming. Raadpleeg de productietermijnen op het internet. Het is mogelijk dat om een of andere reden een vertraging in de productie kan optreden voor een bestelling, wegens schaarste aan goederen, de laattijdige bevestiging van de klant enz. In elk geval moet Camaloon de producten zo snel mogelijk en in overeenstemming met de productietermijnen en levertermijnen sturen naar het adres dat de klant heeft opgegeven, en in elk geval binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag waarop de bestelling werd geplaatst.

    De transporttermijnen kunnen worden gewijzigd door buitengewone gebeurtenissen in het transportbedrijf en door moeilijkheden bij de levering van de goederen. Camaloon draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor vertragingen die veroorzaakt zijn door het transportbedrijf, maar verbindt er zich toe om om het even welke bestelling die door dit bedrijf werd beschadigd of verloren binnen redelijke termijn opnieuw te verzenden.

 5. Omruiling, annulering en teruggave van bestellingen

  De gebruiker kan een ontwerp wijzigen of een nieuw toevoegen, zijn lever- of facturatieadres wijzigen of zelfs de bestelling annuleren, op voorwaarde dat de bestelling zich nog niet in de productiefase bevindt

  Daartoe moet de gebruiker een mail sturen naar ayuda@camaloon.com met het referentienummer van de bestelling. Camaloon licht hem dan in over de status van zijn bestelling en of de wijziging of annulering ervan gegrond is.

  De gebruiker heeft ook veertien (14) dagen de tijd om van zijn aankoop af te zien en het product terug te sturen, vanaf het ogenblik dat de bestelling wordt ontvangen. Daartoe moet hij een mail sturen naar ayuda@camaloo.com waarin hij de teruggave van zijn bestelling verzoekt.

  Voor de gepersonaliseerde producten accepteren we geen wijzigingen of teruggaven.

  Als de gebruiker welk product ook wil wijzigen of terugsturen, dan moet hij het product in perfecte staat en ongebruikt terugsturen. De verzendkosten van de teruggave zijn ten laste van de klant en hijzelf moet voor de verzending zorgen.

  Eenmaal het materiaal is teruggekeerd en de correcte staat ervan is gecontroleerd, wordt overgegaan tot de teruggave van het bedrag van het betaalde product, evenals van de initiële verzendkosten in hun basisvorm (standaard verzending). Als de teruggave te wijten is aan een fout van Camaloon, dan zal deze alle verzendkosten voor de teruggave van het product op zich nemen. In het tegenovergestelde geval moet de gebruiker de verzendkosten voor de teruggave voor zijn rekening nemen.

  Camaloon betaalt het bedrag voor de teruggave terug in de 14 dagen die volgen op de ontvangst van het teruggestuurde product en via dezelfde betaalmethode die de koper voor de aankoop heeft gebruikt.

 6. 6. INtellectueel eigendom

  Camaloon houdt zich alle rechten voor van zijn eigendomsrecht voor die beschermd zijn door de intellectuele en industriële eigendom, inclusief op de website. Dit is een onvolledige lijst van voorbeelden: teksten, afbeeldingen, grafisch ontwerp, logo's, navigatiestructuur, informatie en inhoud. Camaloon heeft het exclusieve recht om de exploitatierechten hiervan uit te voeren, in om het even welke vorm en, in het bijzonder, de rechten voor de reproductie, distributie, mededeling aan het publiek en omvorming, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving betreffende de intellectuele en industriële eigendomsrechten.
  De website van Camaloon kan teksten, afbeeldingen, grafische ontwerpen of logo's bevatten die eigendom zijn van derden die er het exclusieve exploitatierecht van genieten in om het even welke vorm. Als inhoud van derden wordt alles beschouwd dat zich als zodanig identificeert. Als je twijfels hebt of illegale inhoud opmerkt, laat ons dat dan schriftelijk weten via een mail naar info@camaloon.com. Als we kennis hebben van een soort inbreuk, dan wordt de inhoud onmiddellijk verwijderd.

  De onderhavige algemene voorwaarden regelen niet de levering van diensten of de verkoop van producten door derden die gebruikmaken van rechtstreekse links naar de website van Camaloon via banners of andere hypertekstlinks. Voordat je bestellingen plaatst bij en producten en diensten koopt van deze derden, raden we je aan om de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van deze derde na te gaan, vermits Camaloon in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de levering van diensten die door derden zijn beloofd of voor de uitvoering van elektronische handelstransacties tussen gebruikers en derden.

  Intellectuele eigendom van de afbeeldingen van de gebruikers

  In het geval de gebruiker een product van de website van Camaloon personaliseert met een door de gebruiker voorgestelde afbeelding die niet in de catalogus met afbeeldingen van Camaloon staat, verzekert de gebruiker dat hij rekening houdt met alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, evenals met welk afbeeldings- of privacyrecht ook met betrekking tot eventuele bestaande fysieke personen, die nodig zijn voor het gebruik van de afbeelding in de vorm en op de manier die nodig is om het gewenste gepersonaliseerde product te verkrijgen. Via de personaliseringsdienst "ONTWERP" van de website van Camaloon verleent de gebruiker aan Camaloon een beperkte licentie om de door de gebruiker voorgestelde afbeelding te reproduceren, mee te delen, te verdelen en om te vormen op het gepersonaliseerde product of de gepersonaliseerde producten die de gebruiker heeft besteld. Zodra het product geproduceerd is en verzonden werd naar de woonplaats van de gebruiker, vervalt deze licentie.
  De gebruiker stelt Camaloon vrij van elke verantwoordelijkheid voor claims van derde partijen die voortvloeien uit het oneigenlijk of strafbaar gebruik van afbeeldingen die het voorwerp zijn van intellectuele of industriële eigendomsrechten of afbeeldings- of privacyrechten van fysieke personen op via de website van Camaloon gepersonaliseerde producten.

 7. 7. Rechten van Camaloon

  1. Toezicht

   Camaloon houdt zich het recht voor (zonder de plicht op te nemen) om toezicht te houden op de transacties en communicatie op haar website. Als Camaloon beslist, volgens eigen oordeel, dat een gebruiker een voorwaarde van de onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden schendt of kan schenden of dat de transactie of communicatie ongepast is, dan kan Camaloon de toegang van deze gebruiker annuleren of beperken, zonder extra verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen.

  2. Wijzigingen van de dienst

   Camaloon houdt zich het recht voor om de verspreiding, organisatie en het uiterlijk van zijn website en de aangeboden diensten te wijzigen, en kan elk aspect van zijn diensten en/of prijzen wijzigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verantwoordelijkheid voor elk van de partijen.

  3. Annulering van het contract

   Camaloon kan naar eigen inzicht en met of zonder kennisgeving:

   1. Het gebruik van Camaloon door een concrete gebruiker opschorten of beperken, evenals de account volledig sluiten.

   2. Om het even welke inhoud verwijderen van de servers en mappen van Camaloon.

   3. Het gebruik van de diensten van Camaloon verbieden.

  4. Door gebruikers verzonden berichten

   Camaloon houdt zich het recht voor om het door gebruikers verzonden materiaal en berichten te gebruiken in: vragen, opmerkingen, fora, ideeën en wedstrijden, voor marketing of andere promotieacties, zonder dat deze berichten als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd en met respect voor de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

 8. Beleid betreffende links

  Camaloon is niet verantwoordelijk voor internetsites of bestanden waartoe men toegang heeft via links tussen de gegevens. Deze gelinkte pagina's zijn de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars. Camaloon keurt bijgevolg deze internetpagina's of bestanden niet goed en eigent zich niet de producten, diensten, inhoud, informatie, gegevens, bestanden en om het even wat voor soort materiaal erop toe, controleert deze niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de bestaande informatie en diensten van gelinkte sites die geen onderdeel vormen van deze website. In het geval dat het opportuun wordt geacht of dat een erkende instantie gegevens illegaal verklaart, beveelt om deze in te trekken of de toegang ertoe onmogelijk te maken, of dat het bestaan van een aantasting werd verkondigd en ons de overeenstemmende beslissing uitdrukkelijk werd meegedeeld, worden de vermelde links onmiddellijk verwijderd.

 9. Beperking van de verantwoordelijkheden

  Camaloon is niet aansprakelijk voor schade en nadeel van welke aard ook die kan voortvloeien uit de beschikbaarheid of continuïteit van de website van Camaloon.

 10. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

  Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving.

  Als een individu producten aankoopt en er onenigheden zijn, dan verbinden de partijen zich ertoe om, naar hun keuze, zich te onderwerpen aan de rechters en rechtbanken met jurisdictie over de klant, en daarbij alle andere mogelijk passende rechterlijke bevoegdheden te verwerpen.

  Als een bedrijf producten aankoopt en er onenigheden zijn, dan verbinden de partijen zich ertoe om, naar hun keuze, zich te onderwerpen aan de rechters en rechtbanken met jurisdictie over Camaloon, en daarbij alle andere mogelijk passende rechterlijke bevoegdheden te verwerpen.